O nás

Expertízny a edukačný inštitút+, v skratke EEI+ je svojím charakterom neziskovou vedecko-výskumnou, expertnou, vzdelávacou organizáciou a v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. je tiež právnickou osobou, ktorá má oprávnenie byť – znaleckou organizáciou, ktorá je splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona„.

EEI+ vznikol transformáciou EEI PEVŠ, n. o., (ktorý bol najsilnejšou civilnou znaleckou organizáciou a znaleckým ústavom v Slovenskej republike s akreditovanými vzdelávacími programami), na plne samostatnú právnickú osobu tak, že znalci EEI PEVŠ, n. o. prešli do EEI+ a tiež na EEI+ prešlo riešenie rozbehnutých vedecko-výskumných projektov, realizácia vzdelávacích programov a vykonanie už rozpracovaných alebo prv objednaných znaleckých posudkov. Rektor PEVŠ a generálny riaditeľ EEI+ podpísali dohodu ktorá znamená pokračovanie spolupráce vo vede , výskume a vzdelávaní. Podobné dohody sú podpísané generálnym riaditeľom EEI+ s vybranými fakultami Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského a Správna rada Inštitútu pracuje na  dohodách s ďalšími vysokými školami a výskumnými inštitúciami.

To vytvára predpoklad aby koordinovaným selektívnym využitím vedeckovýskumnej kapacity, najmä bratislavských vysokých škôl a špičkových vedeckých pracovísk, Inštitút na vyššej kvalite nadviazal na  cestu ktorú nastúpil jeho predchodca ( EEI PEVŠ) a vytvoril adaptívnu a výkonnú kapacitu pre moderné systémové riešenie vybraných    teoreticko – praktických problémov súčasnosti   a využil ich  :

  • pre expertné odporúčania vládnym, nevládnym i komerčným subjektom,
  • pri cieľovo – programových formách vzdelávania,
  • pri znaleckej činnosti

Rast kvality znaleckej činnosti a vedeckú a  výskumnú činnosť EEI+ usmerňuje a koordinuje  Vedecká rada Inštitútu, ktorej členmi sú  významné osobnosti z vedeckej i štátnej sféry. Vrcholným orgánom EEI+ je jeho Správna rada. Významnú úlohu v riadení ale najmä v plánovaní rozvoja  EEI+ má jeho   Zakladateľské Grémium

Štatutárnym orgánom EEI+ je jeho generálny riaditeľ, ktorým je známy vedec, poradenský expert, vysokoškolský pedagóg, ale aj podnikateľ a  dlhoročný znalec ( viceprezident Slovenskej komory znalcov) h. prof. Dr. Ing. Ivan Haluška DrSc.