Veda a výskum

Znalci EEI+ , najmä tí ktorí sú vedecky graduovaní ( Phd, Csc, DrSc ,Doc, Prof. ), sa venujú aj vede a výskumu. Riešili a riešia celá rad projektov EEI+ a sú zapojení do riešenia celoslovenských i medzinárodných projektov.

Konkrétnym prejavom doterajšej vedecko-výskumnej činnosti sú dva veľké vedecko-výskumné projekty.

„Krízou inšpirované nové činnosti, prístupy a nové metódy boja proti korupcii, klientelizmu, tunelovaniu, spreneverám a daňovým únikom“

„Budúcnosť globálnej ekonomiky, optimistická vízia a jej transformácia do procesov prekonávania krízy v EÚ, eurozóne i v podmienkach Slovenskej republiky“.

Na týchto dvoch projektoch už pracuje značný počet pracovníkov EEI+ , ale aj fakúlt PEVŠ a obidva projekty boli pod č. APVV-0555-12 a APVV-0655-12 prihlásené na poskytnutie finančných prostriedkov z APVV.

Ďalej znalci EEI+ pracujú na zvýšení úlohy štandardov v znaleckej činnosti, a konkrétne teraz pracujú na vypracovaní štandardov pre oceňovanie masmediálnych a reklamných produktov a tiež na veľmi závažnej internej vedecko-výskumnej úlohe, vypracovaní štandardu pre oceňovanie informačných produktov. Na našej www stránke budeme  publikovať vybrané vedecké a odborné state ktoré sú výsledkom našej práce alebo s našou vedecko-výskumnou a odbornou činnosťou súvisia.