Vedecká rada

Meno , tituly:                                          pozícia, pracovisko:

Haluška Ivan, h. prof. Dr, Ing, DrSc,        generálny riaditeľ EEI+

Predseda

Viteková Anna, JUDr.                              poslankyňa NR SR

Bradáč Albert prof. Ing. DrSc,                 Ústav soudního inženírství Brno

Gašpar Tibor, gen. Dr.                             prezident Policajného zboru SR

Žilinka Maroš JUDr. PhD.                        prokurátor Špec. prokuratúry

Svák Ján prof. JUDr. DrSc.                       rektor PEVŠ

Juhás Gabriel, prof. RNDr. PhD.              dekan FEI STU

Labaš Peter,prof. MUDr. PhD                  dekan LF UK

Kopáčik Alojz,prof. Ing. PhD                    dekan SvF STU

Hontyová Kajetána, prof. Ing. Phd.          dekanka FEP PEVŠ

Ivor Jaroslav, prof.  JUDr. gen. DrSc.        dekan PF PEVŠ

Kollárik Teodor, prof. PhDr. DrSc.            dekan FS PEVŠ

Ružický Eugen,doc.RNDr.  CSc.                dekan FI PEVŠ

Horvátová Eva, prof. Ing. Phd.                  ved. kat. NH EU

Smola Alfonz,prof. Ing. PhD.                     riaditeľ znal. ústavu FEI STU

Nič Milan, doc. Ing. PhD                            riaditeľ znal. ústavu SvF STU

Stehlíková Beáta prof. RNDr. CSc.             FEP

Rajňák Milan prof. Ing. DrSc.                     FEP

Majtán Štefan, prof. Ing. CSc.                    ved. kat. EU

Adamča Ladislav, doc. Ing.. CSc.                EEI+